Strona główna » Katedra Finansów i Ryzyka Finansowego
Badania naukowe i projekty
Aktualizacja: Piątek, 27 stycznia 2017 roku, godz. 23:12

W Katerze Finansów i Ryzyka Finansowego prowadzone są badania naukowe dotyczące m.in.:

  • Ekonomiczno-Finansowych Aspektów Integracji Polski z Unią Europejską

Celem badań jest przede wszystkim rozpoznanie uwarunkowań i skutków integracji polskiej gospodarki z Unią Europejską, w tym m.on. określenie optymalnych rozwiązań w polskim systemie finansowym umożliwiających uzyskanie możliwie dużych korzyści z integracji, a jednocześnie identyfikację zagrożeń dla procesu integracji.

  • Budowania Racjonalnego Systemu Finansów Publicznych Stanowiącego Podstawę Stabilnego, Długookresowego Wzrostu Gospodarczego

Badania koncentrują się na krytycznej ocenie systemu finansów publicznych w Polsce w celu zaproponowania jego modyfikacji służących jego racjonalizacji. Szczególny nacisk w tych badaniach położony został na doskonalenie systemu jednostek samorządów terytorialnych, systemu ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Badania te miały na celu także wykorzystanie doświadczeń innych krajów członkowskich Unii Europejskiej w zakresie doskonalenia systemów finansów publicznych.

  • Fiskalnych Aspektów Wprowadzania Reform Związanych z Kapitalizacją Składki Emerytalnej

Celem badania było określenie uwarunkowań i skutków reformowania publicznych systemów emerytalnych, polegających na kapitalizacji całości lub części obowiązkowej składki emerytalnej. Zadanie to, w odniesieniu do doświadczeń 7 krajów Europy Środkowo-Wschodniej, finansowane było w latach 2013-2014 roku z grantu NCN.

Pracownicy Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego współuczestniczą w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych, np.:

  • Program wdrożenia nowoczesnych elementów kształcenia w Uniwersytecie Gdańskim (Zadanie nr 8, Komponent 3) o wartości 7 369 280,09 zł, z czego 6 263 888.08 zł to środki Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapiłat Ludzki.

Pracownicy Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego realizują bądź realizowali również inne projekty naukowe, tj.:

  • Innowacyjny Model Społeczno-Ekonomicznych Korzyści i Kosztów w Projektach Infrastrukturalnych,
  • Zarządzanie Ryzykiem w Działalności Jednostek Samorządu Terytorialnego ze Szczególnym Uwzględnieniem Ryzyka Katastroficznego,
  • Przeciwdziałalnie i Zwalczanie Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu w Warunkach Bezpiecznego, Przyspieszonego i Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego.