Strona główna » Rekrutacja
Wymagane dokumenty
Aktualizacja: Czwartek, 12 lipca 2018 roku, godz. 10:16

Kandydat, posiadający dokumenty, uprawniające do podjęcia studiów, wydane na terenie Polski, w celu przyjęcia na dany kierunek studiów, po ogłoszeniu przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, powinien złożyć w tekturowej teczce w ciągu 7 dni kalendarzowych następujące dokumenty:

a) własnoręcznie podpisany formularz podania o przyjęcie na studia, wygenerowany i wydrukowany z systemu IRK;

b) oryginał, odpis lub poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (bez suplementu) wraz z informacją o skali ocen obowiązującej na ukończonej uczelni (np. wyciąg z Regulaminu Studiów poświadczony przez uczelnię). Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia o ukończeniu studiów wyższych zawierającego ocenę, jaka znajdzie się na dyplomie. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen. Termin ostateczny uzupełnienia dokumentów określony zostanie w zawiadomieniu o przyjęciu na studia;

c)  w przypadku rekrutacji na kierunki, na których jednym z kryteriów kwalifikacyjnych jest średnia - oryginał lub kserokopię indeksu albo suplementu, potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Uniwersytet Gdański lub notariusza. Dopuszcza się możliwość złożenia zaświadczenia określającego wysokość średniej obliczonej zgodnie z § 7 ust. 1 uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku. Zaświadczenie musi zawierać informację o obowiązującej na uczelni skali ocen (wzór zaświadczenia w IRK);

d) w przypadku rekrutacji na kierunek Finanse i Rachunkowość wykaz ocen z 6 przedmiotów realizowanych na studiach wyższych: Finanse przedsiębiorstwa, Bankowość, Rachunkowość, Statystyka, Finanse publiczne, Język obcy - max. 30 pkt. Oceny w innej skali są dostosowywane do skali 2-51). Ocena za dany przedmiot zostanie uznana przez Komisję Rekrutacyjną, jeżeli program przedmiotu pokrywa się z programem realizowanym na studiach I stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG oraz liczba punktów ECTS za ten przedmiot jest co najmniej równa liczbie punktów przyznanych danemu przedmiotowi na kierunku Finanse i Rachunkowość na Wydziale Zarządzania UG. W przypadku braku oceny z danego przedmiotu, kandydat otrzymuje 0 punktów za ten przedmiot. Wykaz ocen i skala ocen powinny być potwierdzone przez uczelnię, której kandydat jest absolwentem.

Wykaz ocen z 6 przedmiotów - dokument do pobrania poniżej.

1) Dla ocen uzyskanych w skali innej niż 2-5 zastosowanie mają przepisy dotyczące przeliczenia ocen na dyplomie, określone w § 7, ust. 2 Uchwały Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 23/17 z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

e) poświadczoną przez Uniwersytet Gdański lub notariusza kopię dowodu osobistego lub paszportu - w przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a w przypadku obywateli innych krajów – paszportu i karty pobytu (wraz z decyzją zawierającą podstawę prawną przyznania dokumentu, jeżeli nie potwierdza on uzyskania zezwolenia na pobyt stały) lub paszportu i Karty Polaka.

f) deklaracja wyboru specjalności na wybranym kierunku - deklaracja do pobrania poniżej.

Informacja dla kandydatów z dokumentami wydanymi poza granicami Polski

Miejsce składania dokumentów: 81-824 Sopot, ul. Armii Krajowej 101, sala B-1, od 02.08 - 08.08 w godzinach: 

  • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek  9.00-14.00
  • środa 12.00-17.00
  • soboty w godz. 10.00-12.00

Telefon 58-523-14-70
Dokumenty należy złożyć w białej, tekturowej, wiązanej teczce.

Dokumenty do pobrania:

Wykaz ocen z 6 przedmiotów na Kierunku FiR
»
Data publikacji: Piątek, 13 lipca 2018 roku
Deklaracja wyboru specjalności FiR
»
Data publikacji: Czwartek, 12 lipca 2018 roku
Deklaracja wyboru specjalności Zarządzanie
»
Data publikacji: Czwartek, 12 lipca 2018 roku
Deklaracja wyboru specjalności IiE
»
Data publikacji: Czwartek, 12 lipca 2018 roku