Strona główna » Wydział
Wolne miejsca pracy
Na tej stronie zamieszczane są aktualne oferty pracy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA / ADIUNKTA

Katedra Rachunkowości

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1668).

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

 • życiorys,
 • podanie,
 • dyplom doktora lub magistra nauk ekonomicznych, preferowana specjalność rachunkowość,
 • informację o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, programach badawczych, wdrożeniach w praktyce itp.),
 • informację o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, zbiorów zadań, formy prowadzonych zajęć, nazwy przedmiotów),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych (obowiązek przygotowania poprowadzenia w ramach pensum dydaktycznego zajęć w języku obcym),
 • informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Rachunkowości UG w pok. 129 (Wydział Zarządzania UG, Sopot, ul. Armii Krajowej 101) do dnia 18 lipca 2019 r.

Dziekan Wydziału Zarządzania
ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

Katedra Marketingu

na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668),  dla których zatrudnienie w uczelni będzie podstawowym miejscem pracy.

Kandydaci powinny złożyć:

 • życiorys (CV),
 • dyplom ukończenia studiów,
 • informacje o dorobku naukowym (wykaz publikacji, udział w konferencjach, projektach badawczych, wdrożeniach w praktyce)
 • informacje o dorobku dydaktycznym (wykaz opublikowanych skryptów, wykaz prowadzonych przedmiotów)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych
 • deklarację gotowości prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim
 • informacje o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach
   

Podania należy składać w sekretariacie Katedry Marketingu w pok. 132, do dnia 24.06.2019r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi  9.07.2019 roku.