Strona główna » Wydział
Uchwały Rady Dyscypliny
Uchwała nr 14/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia projektu szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości

Na podstawie § 32 ust. 1 pkt. 5 Statutu UG, Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego uchwala, co następuje.

§1.

 

Uchwala się projekt szczegółowych kryteriów oceny osiągnięć naukowych pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Projekt stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały

Uchwała nr 13/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji ds. weryfikacji rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej” złożonej przez mgr. Remigiusza Modrzyńskiego

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego podjęła uchwałę w sprawie powołania komisji ds. weryfikacji rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja strategii kreowania marki handlowej na rynku galanterii skórzanej” złożonej przez mgr. Remigiusza Modrzyńskiego w osobach: prof. dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący, prof. dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, dr hab. Kamila Migdał Najman, prof. UG, dr hab. Robert Bęben, prof. UG, dr hab. Z. Wojciech Żurawik, em. prof. UG.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana w składzie:

 1. dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Piotr Wróbel, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Dorota Simpson, prof. WSAiB – recenzent 
 4. dr hab. Czesław Szmidt, prof. ALK – recenzent  
 5. prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Beata Jackowska, prof. UG – członek komisji


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana.

Uchwała nr 11/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Michała Missana i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Doroty Simpson, prof. WSAiB z Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni oraz dra hab. Czesława Szmidta, prof. ALK z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr. Michała Missana pt. „Koncepcja kultury organizacyjnej jednostek Państwowego Ratownictwa Medycznego w warunkach funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej
w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG – promotor 
 3. dr hab. Małgorzata Tyrańska, prof. UEK– recenzent 
 4. dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH – recenzent  
 5. dr hab. Piotr Walentynowicz, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Przemysław Lech, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Wiesław Golnau, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Ilony Modrzejewskiej i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003 Nr 65, poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: dr hab. Małgorzaty Tyrańskiej, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz dra hab. Piotra Wachowiaka, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr Ilony Modrzejewskiej pt. „Model zarządzania talentami w sektorze usług dla biznesu” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję habilitacyjną w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz, w składzie:

 

 1. Przewodniczący komisji: prof. dr hab. Wojciech Czakon z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie,
 2. Recenzent: dr hab. Magdalena Beata Stefańska z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 3. Recenzent:  dr hab. Edyta Izabella Gwarda-Gruszczyńska z Uniwersytetu Łódzkiego,
 4. Recenzent: dr hab. Krzysztof Klincewicz z Uniwersytetu Warszawskiego,
 5. Recenzent: dr hab. Wiesław Ciechomski, prof. UEP z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 6. Sekretarz komisji: dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG z Uniwersytetu Gdańskiego,
 7. Członek komisji: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska z Uniwersytetu Gdańskiego.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
wyznaczenia członka w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć prof. dr hab. Małgorzatę Wiśniewską na członka w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
wyznaczenia sekretarza w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć dra hab. Jarosława Waśniewskiego, prof. UG na sekretarza w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 18 listopada 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz

Na podstawie art. 221 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478) w związku z § 13 Załącznika do Uchwały nr 122/19 ze zm. Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 27 maja 2021 roku określającej sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim uchwala się, co następuje:

§ 1.


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego Uniwersytetu Gdańskiego postanawia wyznaczyć dra hab. Wiesława Ciechomskiego, prof. UEP na recenzenta w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości dr Annie Dziadkiewicz.

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 października 2021 w sprawie
wyróżnienia rozprawy doktorskiej dr Anny Seiffert

Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego poparła wniosek komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert w sprawie wyróżnienia rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych”.

Uchwała nr 3/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 21 października 2021 w sprawie
nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie: nauki o zarządzaniu i jakości mgr Annie Seiffert

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 5 oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn.: Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu sprawozdania przewodniczącego komisji powołanej przez Radę Dyscypliny Nauki
o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego z przeprowadzonej publicznej obrony doktorskiej i przeprowadzeniu dyskusji oceniającej przebieg tej obrony, nadaje mgr Annie Seiffert stopień doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki
o zarządzaniu i jakości.

Uzasadnienie


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości Uniwersytetu Gdańskiego przychyliła się do opinii komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert, w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych”.

§ 2


Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

Uchwała nr 2/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 września 2021 w sprawie
powołania komisji doktorskiej ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. poz. 261), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego powołuje komisję doktorską ds. przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert
w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG - przewodniczący 
 2. prof. dr hab. Mirosław Szreder – promotor 
 3. prof. dr hab. Zenon Wiśniewski – recenzent 
 4. dr hab. Wojciech Bijak, prof. SGH – recenzent  
 5. dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG – członek komisji 
 6. dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. UG – członek komisji 
 7. dr hab. Tomasz Kawka, prof. UG – członek komisji 
 8. dr hab. Julia Koralun-Bereźnicka, prof. UG – członek komisji 
 9. dr hab. Dorota Ciołek, prof. UG – członek komisji 
 10. dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG – członek komisji 
 11. dr hab. Ewa Wycinka, prof. UG – członek komisji 


§ 2


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego przekazuje komisji uprawnienia do podejmowania uchwał w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 1/2021/2022
Rady dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości
z dnia 30 września 2021 w sprawie
przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Anny Seiffert i dopuszczenia jej do publicznej obrony

Na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1789 z późn. zm.), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1


Rada Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i jakości Uniwersytetu Gdańskiego, po wysłuchaniu dwóch recenzji: prof. dra hab. Zenona Wiśniewskiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i dra hab. Wojciecha Bijaka, prof. SGH ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjmuje rozprawę doktorską mgr Anny Seiffert pt. „Koncepcja wykorzystania wtórnych źródeł danych w zarządzaniu leczeniem farmakologicznym osób starszych” i dopuszcza ją do publicznej obrony.

§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.